عنوان سایت شما
 صفحات سايت  
»test   
test
نخستین مرحله انتخاب و آماده‌سازی مصالح آن می‌باشد. مصالح کاشی سازی خاک رسی است که ۲۰ تا ۲۵ درصد آن سلیس می‌باشد. نخست مواد اضافی و زائد و دانه‌های سنگ را از داخل آن جدا می‌کنند، بعد از شستشو و جدا کردن دانه‌های اضافی و یکنواخت نمودن خاک آن را هوا می‌دهند، بعد آن را آسیاب می‌کنند ت
ا به گرد یکنواختی تبدیل گردد. هر قدر خاک رس تهیه شده مر
غوب تر باشد در بعمل اوردن خاک آن دقت بیشتری می‌شود. بعد فوراً آنرا با تسمه نقاله برای مراحل بعدی به سالن‌های دیگر منتقل می‌کنند. ساختن گل :منظور از ساختن گل مخلوط کردن مصالح تهیه شده با آب است تا بدینوسیله خاصیت پلاستیسیته در مخلوط ظاهر شده و امکان شکل دادن به آن میسر گردد. هن
گام مخلوط شدن آب با خاک دقت می‌شود تا تمام ذرات خا
ک رس در مجاورت آب قرار گیرند. برای جلوگیری از تغییر
حجم و پیچیدن قطعه در هنگام پختن مقداری سنگ چخماق آسیاب شده
به آن اضافه می‌کنند. برای جلوگیری از ایجاد رنگ قهوه‌ای تند که ممکن است در اثر وجود اکسیدهای آهن در خاک رس بعد از پخته شدن باشد حدود نیم درصد اکسید کرم به آن اضافه می‌نمایند.

Copyright © 2011 Green Apple CMS. All Rights Reserved.